Oranlar

 

%70

%80

%75

Ödüllerimiz

Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

Rozi Turizm Ticaret Nakliyat Limited Şirketi’ mize (işbu metinde şirket olarak anılacaktır) bağlı olan Rosy Apart (işbu metinde apart olarak anılacaktır) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamlar çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine dair 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma sorumluluğunu ifa etmekteyiz.

Şirketimiz ve apartımız Aydınlatma maddelerini işlediği kişisel veriler ile amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenebilmektedir:

Kimlik Bilgisi:

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., ad-soyad vb.)

İletişim Bilgisi:

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası vb.)

Müşteri Bilgisi:

Hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. Rezervasyon bilgisi vb.)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi:

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde güvenlik nedeniyle ortak alanlarda alınan kayıtlar (kamera kayıtları vb.)

Finansal Bilgi:

Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı bilgileri, ödeme şekli, havale/eft yapılması halinde işlem tutarı, gönderim tarihi, banka adı, fatura düzenlenmesi işleminde vergi dairesi, vergi kimlik no vb.)

Talep Yönetimi Bilgisi:

Müşteri taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Kişisel verileriniz;

 • Rezervasyonlarınızın gerçekleştirilebilmesi ,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kimliğinizin teyit edilebilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve talep/ şikayet yönetilebilmesi,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda müşteri ilişki yönetiminin yapılabilmesini,
 • Ayrıca ilgili kanunlar uyarınca işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK 28/1 maddesi gereğince talep edilmesi durumunda aydınlatma yükümlülüğü olmaksızın ve açık rızanız aranmadan ilgili kurumlara aktarılabilecektir. Bunların haricindeki öngörülemeyen hallerde ise kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına kanunlarda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında;

 • İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,
 • Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Avukat, mali müşavir vb. alanlarda destek alınan kişiler,
 • Bankalar,
 • Konaklama hizmetine ilişkin fatura düzenlenmesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.   

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

KVKK madde 5/2 a da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

KVKK madde  5/2 f  de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

KVKK madde 5/2 ç deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle,

KVKK madde 5/2 e deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Vergi Usul Kanunu  kapsamında Fatura Düzenleme Zorunluluğu’na istinaden işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 1. 4.      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerine dair haklarını kullanmak için ilgili kişilerin ilk olarak veri sorumlusuna başvurmaları gerekmektedir. İşlenen kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verileri Korunması Kanunu 11.Madde gereği;

a)     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)      KVKK 7 nci maddede belirtilen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olup, bu haklarınızı veri sorumlusu olarak bize başvurarak kullanabilirsiniz.

 1. 5.      Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Yukarıda sayılan Kişisel Verileri Korunması Kanunu 11.Madde de belirtilen hakların

kullanımına ilişkin olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte;

Kemeraltı Mh. 111. Sk. N:3/1 Marmaris/MUĞLA 48700  adresine yazılı olarak veya ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla, roziturizm@hs01.kep.tr adresine KEP yolu ile yazılı olarak yapabilirsiniz. Yapılabilecek başvuruya ilişkin olarak “Veri Sahibi Başvuru Formu” işbu aydınlatma metninin 7. Maddesinde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntem ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından azami otuz gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Başvurunuz kabul edilerek talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

 1. 6.      Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellenmesi ve kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyi sağlanmakta ve her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

7.Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmesi gereklidir.

Başvuru

Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

KEP Başvurusuyla

 

roziturizm@hs01.kep.tr

Talebin Başlığı ve İçeriğine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

Şahsen Başvuru

 

 

 

(Başvuru sahibinin Bizzat gelerek

Kimliğini tevsik

Edici belge ile

Başvurması)

Kemeraltı Mh. 111. Sk. N:3/1 Marmaris/MUĞLA 48700

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

 

 

 

 

 

Noter vasıtasıyla

Tebligat

Kemeraltı Mh. 111. Sk. N:3/1 Marmaris/MUĞLA 48700

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

 

 

 

Başvuruda, Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVKK madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;  talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu:

E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

BEYAN

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza: